Bài 7: Phụ âm cuối ệp, êp, ep, ộp, ôp, ơp,op, iêp,uôp, ươp

1. Tập đọc phụ âm cuối

ເxັບ: đọc là ệp
ເxບ: đọc là êp
ແxບ: đọc là ep
xົບ: đọc là ộp
ໂxບ: đọc là ôp
ເxີບ: đọc là ơp
xອບ: đọc là op
xຽບ: đọc là iêp
xວບ: đọc là uôp
ເxືອບ: đọc là ươp

2. Đánh vần

- ເລັບ: ລອ-ເxັບ-ເລັບ
    Lếp: lo+ệp=lếp
- ເທບ: ທອ-ເxບ-ເທບ
   Thệp: tho+êp=thếp
- ແຊບ:ຊອ-ແxບ-ແຊບ
    Xẹp: Xo+ep=xẹp
- ຕົບ: ຕອ-xົບ-ຕົບ
   Tốp: to+ộp=tốp
  ໂລບ: ລອ-ໂxບ-ໂລບ
     Lộp: lo+ôp=lộp
- ຄອບ: ຄອ-xອບ-ຄອບ
     khọp: kho+op=khọp
- ເກີບ: ກອ-ເxີບ-ເກີບ
    Cợp: co+ơp=cợp
- ທຽບ: ທອ-xຽບ-ທຽບ
   Thiệp: tho+iêp=thiệp
- ບວບ: ບອ-xວບ-ບວບ
   Buộp:bo+uôp=buộp
- ເກືອບ:ກອ-ເxືອບ-ເກືອບ
   Cượp:Co+ươp=cượp

3. Tập đọc
 

ຂີ້ເຂັບ ເລັບມື ໝາກເຫັບ

ເປັດເທດ ນອນເໝບ ເສບດົນຕີ

ແອບກາຍ ເຄື່ອງແບບ ແຊບນົວ

ນົບໄຫວ້ ຕົບມື ຄົບຮອບ

ເຂົ້າໂຄບ ໂອບກອດ ໂລບມາກ

ແບກລອຍ ຄອບຄົວ ຄຳຕອບ

ຊື້ເກີບ ດົນເຕີບ ແຕກເຫີບ

ໝາກຂຽບ ລະບຽບ ທຽບເທົ່າ

ໝາກບວບ ຂວບປີ ລວບລັດ

ເອືອບປາ ເກືອບໄປ ເຊືອບຫຼັບ


4. Tập đọc theo đoạn văn

- ຂີ້ເຂັບ ເປັນສັດມີພິດ ແລະ ມີຕີນຫຼາຍຄ້າຍຄືບົ້ງກື. ມັນຍົກໂຕແລ່ນໄປໄດ້ໄວ ເວລາຢຸດທ້ອງມັນຈະແຈບກັບພື້ນດິນ.
- ເວລາພົບຄູອາຈານ ແລະ ຜູ້ອາວຸໂສເຮົາຄວນຍໍມືໄຫວ້ພ້ອມທັງຖາມສະບາຍດີ ເມື່ອຜູ້ອື່ນເອົາເຄື່ອງຂອງໃຫ້ເຮົາຕ້ອງເວົ້າວ່າຂອບໃຈເຮົາບໍ່ສຸບເກີບ ແລະ ໃສ່ໝວກໃນເວລາກາບໄຫວ້ພະສົງ.
- ນ້ອງຂອງຂ້ອຍໄດ້ສາມຂວບປາຍ ເປັນຜູ້ຊາຍຕຸ້ຍພີໜ້າຮັກ ນ້ອງຂ້ອຍມັກ ຟັງເລົ່ານິທານທັງກ້າຫານເລົ່າຄືນເກືອບໄດ້ທຽບຜູ້ໃຫຍ່ນ້ອງຈື່ຈຳດີ.

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline1900 7060 - 028 3622 8849

Email: info@hoctienglao.vn

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat