Bài 5: Phụ âm cuối ện, ên, en, ộn, ôn,on, ợn, ơn, ien, uôn, ươn

1. Tập đọc phụ âm cuối

ເxັນ: đọc là ện
ເxນ: đọc là ên
ແxນ: đọc là en
xົນ: đọc là ộn
ໂxນ: đọc là ôn
xອນ: đọc là on
ເxິນ: đọc là ợn
ເxີນ: đọc là ơn
xຽນ: đọc là iên
xວນ: đọc là uôn
ເxືອນ: đọc là ươn

2. Đánh vần

- ເວັນ: ວອ-ເxັນ-ເວັນ
 Vên: Vo+ện= vên
- ເຈນ:​ຈອ-ເຈນ-ເຈັນ
 Chên: Cho+ên+chên
- ແຄນ: ຄອ-ແxນ-ແຄນ
    Khen: Kho+en=khen
- ຊົນ: ຊອ- xົນ-ຊົນ
    Xộn: xo+ộn=xôn
- ໂຕນ: ຕອ-ໂxນ-ໂຕນ
  Tôn: to+ôn=to
- ສອນ: ສອ-xອນ-ສອນ
    Sỏn: sỏ+on=sỏn
- ເງິນ: ງອ-ເxິນ-ເງິນ
  Ngợn:ngo+ợn=ngợn
- ເລີນ: ລອ-ເxີນ-ເລີນ
     Lơn:lo+ơn=lơn
- ຮຽນ: ຮອ-xຽນ-ຮຽນ
  Hiên: ho+iên=hiên
- ສວນ:ສອ-xວນ-ສວນ
   Suổn: sỏ+uôn=suổn
- ເຮືອນ:ຮອ-ເxືອນ-ເຮືອນ
  Hươn: ho+ươn=hươn

3. Tập đọc

ກາງເວັນ ໝາກເລັ່ນ ເຕັ້ນເຊືອກ

ຊັດເຈນ ກອງເພນ ສາມາເນນ

ເປົ່າແຄນ ແຍງແວ່ນ ຕັກແຕນ

ຊົນ ຝົນຕົກ ຄົນດີ

ໂຕນ ໂອນຊາ ຫ້ອຍໂຫນ

ຟ້ອນ ສັ່ງສອນ ຄ້ອນດີ

ເງິນ ປາເອິນ ພວກເພິ່ນ

ເດີ່ນ ຂາດເຂີນ ຈະເລີນ

ໂຮງຮຽນ ຫັດຂຽນ ພາກຜຽນ

ສວນຜັກ ເຊີນຊວນ ມ່ວນຊື່ນ

ເຮືອນ ຕັກເຕືອນ ໝູ່ເພື່ອນ

 


4. Tập đọc theo đoạn văn

- ເມື່ອຕາເວັນສ່ອງແສງມາຟູງສັດປ່າຄື: ແລນ ລີງ ຄ່າງ ແລະ ສັດອື່ນໆຈະອອກຫາກິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ລີງມັກຫ້ອຍແຂວນແອ່ນເອນຢູ່ເທິງງ່າໄມ້.
- ໃນຊົ່ວໂມງພັກຜ່ອນນັກຮຽນພາກັນຫຼິ້ນ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍສະໝອງເຊັ່ນ:ຫຼິ້ນໂຍນບານ, ເຕະບານ, ໝາກຕານາ, ໝາກເສືອ, ໄລໝູ ແລະ ຫຼິ້ນມອນຊ່ອນຜ້າ.
- ໂຮງຮຽນຂອງຂ້ອຍມີດິນກວ້າງ ແລະ ສະອາດດີ, ພວກຂ້ອຍພາກັນເຮັດສວນປຸກດອກໄມ້ໃສ່ຕໍ່ໜ້າຫ້ອງຮຽນ, ພວກເຮົາບໍ່ຂີດຂຽນໃສ່ຝາຫ້ອງ ແລະ ໂຕະຕັ່ງ ໃຫ້ເປິເປື້ອນ.

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline1900 7060 - 028 3622 8849

Email: info@hoctienglao.vn

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat