Hội nhập di sản thế giới

ການເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ

inscript41 s  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າມໍລະດົກຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ມີຄວາມ ຍືນຍົງ, ໃນປີ1993 ລັດ ຖະບານລາວ ໄດ້ມີຄວາມມຸ້ງມາດປາຖະໜາ ເອົາເມືອງຫຼວງພະບາງ ເຂົ້າຢູ່ພາຍໃຕ້ ການອຸປະຖຳ ຂອງ ອົງການUNESCO.
   
ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຮັບການຈົດເຂົ້າເປັນມໍລະດົກຂອງໂລກ ໃນວັນທີເດືອນທັນວາ ປີ 1995 ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການ ມໍລະດົກໂລກ ຄັ້ງທີ່19 ທີ່ ເມືອງແບກແລງປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ເຢຍລະມັນ.ເມືອງຫຼວງພະບາງ ຖືກຮັບຮູ້ " ເປັນເມືອງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງ ຄວາມພິເສດ ໃນການປະສົມປະສານ ກົມກຽວກັນ ຂອງສະຖາປັດຕິຍະກຳ ແບບດັ່ງເດີມ ແລະ ໂຄງສ້າງ ຜັງເມືອງ ທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນໃນສະຕະວັດທີ່19 ແລະ20ສະໄໝຫົວເມືອງຂຶ້ນ ຂອງເອີຣົບ. ສິ່ງທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຂອງຕົວເມືອງ ແມ່ນ ໄດ້ຖືກປົກປັກຮັກສາ ເປັນຢ່າງດີຊື່ງສະແດງເຖິງ ຍຸກສະໃໝ ທີ່ສຳຄັນ ໃນການປະສານກົມກຽວຂອງສອງປະເພນີວັດທະນະທຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ''.

inscript4 sinscript42 sinscript43 s

ມາດຕະເກນ ມໍລະດົກ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ທີ່ທາງ ຄະນະກໍາມະການ ມໍລະດົກໂລກ ໄດ້ກໍາໜົດໃຫ້ແກ່ ຫຼວງພະບາງ ເປັນມໍລະດົກໂລກ ແມ່ນ:

criteria2scriteria5 2sinscript5 s  ມາດຕະເກນ (ii): ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ເຖິງ ການ ປະສົມປະສານແບບ ພິເສດຂອງ ສະຖາປັດ ຕະຍະ ກຳລາວດັ້ງເດີມ ແລະ ອາຄານແບບອານາ ນິຄົມ ຂອງ ເອີຣົບ ໃນສັດຕະວັດທີ XIX ແລະ XX.

ມາດຕະເກນ (iv) : ຫຼວງພະບາງໄດ້ເປັນຕົວຢ່າງ ທີ່ໂດດ ເດັ່ນ ຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາໄດ້ຫຼາຍ ສັດຕະ ວັດ ຊື່ງ ຮວບຮວມເອົາ ສະຖາປັດຕະຍະ ກຳຂອງ ອາຄານສາດສະໜາອາຄານແບບ ພື້ນເມືອງ ແລະ ອາຄານຍຸກອານານິຄົມ.

ມາດຕະເກນ (v): ທິວທັດ ທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງຕົວເມືອງ ຫຼວງພະບາງໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນຢ່າງດີ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຍຸກທີ່ສຳຄັນ ໃນການເຊື່ອມຍົງ ຂອງ ສອງ ວັດທະນະທຳ ປະເພນີ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat