Bài 11: Âm ưa, ựa, ệ, ộ, ịa, ia, ự, ọ

1. Tập đọc phụ âm

Đọc phụ âm Lào 27 chữ được chia như sau:

Phụ âm trung gồm 8 chữ:


Phụ âm cao gồm 6 chữ:


Phụ âm thấp gồm 13 chữ:

 

 


2. Tập đọc nguyên âm

- ເxຶອ: đọc là ựa

- ເxືອ: đọc là ưa

- ເxະ: đọc là ệ

- ໂxະ: đọc là ô

- ເxັຍ: đọc là ịa

- ເxຍ: đọc là ia

- xຶ: đọc là ự

- ເxາະ: đọc là ọ

3. Tập đánh vần

- ເຕະ-ຕອ-ເອະ-ເຕະ

Tệ = to + ệ = tệ

- ເຮືອ-ຮອ-ເອືອ-ເຮືອ

Hưa: ho+ưa=hưa

- ເປຶອ-ປອ-ເອຶອ-ເປຶອ

Pựa : po+ựa=pựa

- ເສຍ- ສອ-ເອຍ-ເສຍ

Sỉa: sỏ+ia=sỉa

- ເປັຍ-ປອ-ເອັຍ-ເປັຍ

Pịa: po+ịa =pịa

- ເງາະ-ງອ-ເອາະ-ເງາະ 

Ngoọ: ngo + ọ = ngoọ                                                                  

- ດຶ-ດອ-ອຶ-ດຶ

 Đự: đo + ự = đự

4. Luyện đọc

ເຕະ ເກະ ເບະ ເດະ

ເຮືອ ເບືອ ເມືອ ເກືອ

ເປຶອ ເນຶອ ເຕຶອ ເສຶອ

ເສຍ ເມຍ ເຈຍ

ເປັຍ ເຄັຍ ເຂັຍ

ເງາະ ເພາະ ເຄາະ

ດຶ ອຶ ຮຶ

ເຕະເສຍ ທາເປຶອ ວິເຄາະ

 

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đăng ký khóa học:

PHUONG NAM EDUCATION

357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP. HCM

Tel: 028. 3925. 6284 - 028. 3925. 9688

Hotline1900 2615 - 028 3622 8849

Email: info@hoctienglao.vn

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat